Par LZRA

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) ir neatkarīga profesionāla korporācija, kas dibināta 1994.gadā saskaņā ar likumu “Par zvērinātiem revidentiem”. Organizāciju dibināja 75 zvērināti revidenti, bet pirmsākumi Latvijā meklējami jau 1938.gada 12.jūlijā, kad Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma un Valsts Prezidents izsludināja “Likumu par zvērinātiem revidentiem”. LZRA ir vienīgā profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno visus zvērinātos revidentus un zvērinātu revidentu komercsabiedrības.

Asociācijas kā neatkarīgas Latvijas zvērinātu revidentu profesionālās korporācijas mērķis ir īstenot zvērinātu revidentu profesionālo pašpārvaldi, lai veicinātu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu, kā arī rūpētos par savas profesijas prestižu un tiesisko aizsardzību.

Asociācijas darbība ir vērsta uz Revīzijas pakalpojumu likumā noteikto uzdevumu izpildi:

Lai izpildītu augstāk minētos uzdevumus un mērķus, LZRA ir izveidojusi pastāvīgi darbojošās komitejas:

Eksaminācijas komiteja

Ētikas komiteja

Izglītības komiteja

Kvalitātes komiteja

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas normatīvo aktu izpildes uzraudzības komiteja

Revīzijas komisija