Kā kļūt par zvērinātu revidentu

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir vienīgā organizācija, kurai ir tiesības organizēt zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, kā arī lemt par sertifikāta izsniegšanu zvērinātam revidentam un licences izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai. Lai kļūtu par zvērinātu revidentu, pretendentam jāatbilst visām Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktajām prasībām. Pieteikties zvērinātu revidentu kvalifikācijas iegūšanai var, aizpildot “Nolikumā par trīs gadu pieredzes revīzijas darbā iegūšanas un atzīšanas kārtību” un “Zvērinātu revidentu sertificēšanas nolikumā” norādītos dokumentus un iesniedzot tos Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošana notiek par maksu. Pretendents līdz eksāmenu sesijas sākumam samaksā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteikto dalībmaksu. Lēmumu par dalībmaksas apmēru un maksāšanas kārtību pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju. Informāciju par maksājumiem, kas saistīti ar kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu, var skatīt šeit.

Zvērinātu revidentu eksaminācija

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma un “Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikuma” prasībām. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenos pārbauda, vai pretendentiem ir pietiekams teorētisko zināšanu līmenis, kā arī spējas izmantot šīs zināšanas praksē, lai varētu pietiekami kvalitatīvi, ievērojot likumus un Latvijā atzītos starptautiskos revīzijas standartus, veikt profesionālo darbību.

Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto pieci kvalifikācijas eksāmeni

Kvalifikācijas eksāmenu komisijas

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu komisiju izveido Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, par šīs komisijas locekļiem pieaicinot zvērinātus revidentus, valsts akreditētu augstskolu pasniedzējus un citus ekspertus eksāmenu priekšmetu jomā.

Revīzijas eksāmena komisijas sastāvs:
 • Andris Zībarts – priekšsēdētājs
 • Ieva Aizsila
 • Roberts Ikaunieks
Tiesību eksāmena komisijas sastāvs:
 • Silvija Gulbe – priekšsēdētāja
 • Baiba Salava
 • Inta Vingre
 • Sniedze Šreibere
Nodokļu un nodevu eksāmena komisijas sastāvs:
 • Viktorija Usoviča – priekšsēdētāja
 • Daiga Zēna-Zēmane
 • Olga Kuzmiča
Biznesa vadības eksāmena komisijas sastāvs:
 • Jānis Mežiels – priekšsēdētājs
 • Ivars Pucens
 • Nataļja Lāce
Grāmatvedības eksāmena komisijas sastāvs:
 • Ieva Aizsila – priekšsēdētāja
 • Inga Lipšāne
 • Kitija Ķepīte
Eksāmenu grafiks 2024.gadam:
 • Grāmatvedība 7.septembrī
 • Revīzija 21.septembrī
 • Tiesības 12.oktobrī
 • Nodokļi un nodevas 2.novembrī
 • Biznesa vadība 23.novembrī