Latviešu  English

Komitejas

Lai spētu realizēt Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzdevumus, ir izveidotas četras pastāvīgas komitejas un Revīzijas komisija, kuras tiek ievēlētas biedru kopsapulcē uz trīs gadiem un kuras darbojas valdes vadībā.

 

Eksaminācijas komiteja

Vadītājs: Jānis Mežiels

Locekļi:

 • Viktorija Usoviča
 • Ingura Doble
 • Roberts Ikaunieks
 • Zaiga Pekša

 Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Izstrādāt zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumu;
 2. Organizēt zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenu priekšmetu programmu izstrādāšanu un aktualizēšanu;
 3. Vadīt priekšmetu eksāmenu komisijas;
 4. Organizēt zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus;
 5. Sadarboties ar citām asociācijas komitejām un institūcijām;
 6. Veikt finansu līdzekļu iegūšanas pasākumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību. 

 


 Ētikas komiteja 

Vadītājs: Natālija Zaiceva

Locekļi:

 • Silvija Gulbe
 • Nellija Pagrabniece
 • Ingrīda Latimira
 • Dace Koļesina

 Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Izstrādāt un skaidrot Zvērinātu revidentu profesionālās ētikas normas;
 2. Informēt zvērinātus revidentus par aktuāliem profesionālās ētikas jautājumiem;
 3. Veikt pasākumus zvērinātu revidentu profesionālās ētikas normu pārkāpumu novēršanai;
 4. Izskatīt zvērinātu revidentu profesionālās ētikas normu pārkāpumus;
 5. Sadarboties ar citām asociācijas komitejām un institūcijām.

 


Izglītības komiteja

Vadītājs: Terēze Labzova-Ceicāne

Locekļi:

 • Viktorija Usoviča
 • Svetlana Šemele-Baikova
 • Baiba Salava
 • Benita Kudore

 Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Apkopot un analizēt informāciju par zvērinātu revidentu kvalifikāciju, viņu izvēlēto kvalifikācijas paaugstināšanu un pieredzes apgūšanu;
 2. Apkopo un analizē informāciju par iespējām paaugstināt kvalifikāciju un apgūt pieredzi;
 3. Organizēt piedalīšanos lekcijās, semināros un konferencēs;
 4. Sadarboties ar citu valstu zvērinātu revidentu profesionālām asociācijām un starptautiskajām zvērinātu revidentu organizācijām;
 5. Sadarboties ar citām asociācijas komitejām un institūcijām. 

 


Kvalitātes komiteja

Vadītājs: Svetlana Koļesņikova

Locekļi:

 • Aija Kalniņa
 • Biruta Novika
 • Iveta Vimba
 • Daiga Baraua


Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

 1. Uzraudzīt zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontroles procesu atbilstoši Kvalitātes kontroles Nolikumam;
 2. Veikt Disciplinārajā nolikumā paredzētos prasību izskatīšanas pienākumus;
 3. Savas kompetences jautājumu risināšanā sadarboties ar citu valstu zvērinātu revidentu profesionālajām asociācijām un starptautiskajām organizācijām;
 4. Sadarboties ar citām asociācijas komitejām un institūcijām.

 


Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas normatīvo aktu izpildes uzraudzības komiteja

Vadītājs: Lolita Čapkeviča

Locekļi:

 • Dace Negulinere
 • Rainers Vilāns
 • Māris Bergmanis
 • Nata Lasmane

 

Komitejas darbības mērķi un uzdevumi:

1. Nodrošināt normatīvo aktu prasību NILLTPFN un sankciju ievērošanas jomā izpildi un pareizu un vienveidīgu piemērošanu zvērinātu revidentu praksēs.
2. Izstrādāt Revīzijas pakalpojumu sektorālo risku novērtējumu un nodrošināt tā aktualizēšanu, izstrādāt un aktualizēt LZRA normatīvos aktus un metodiskos materiālus NILLTPFN un sankciju ievērošanas jomā.
3. Izskatīt zvērinātu revidentu komercsabiedrību un zvērinātu revidentu pārkāpumus NILLTPFN un sankciju ievērošanas jomā.
4. Informēt zvērinātus revidentus par aktuāliem jautājumiem NILLTPFN un sankciju ievērošanas jomā un sniegt normatīvo aktu skaidrojumus.
5. Organizēt zvērinātu revidentu un LZRA kvalitātes kontrolieru apmācību NILLTPFN likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību uzraudzības jomā.
6. Sadarboties ar citām asociācijas komitejām un institūcijām.

 


Revīzijas komisija

Locekļi:

 • Gaida Kalniņa
 • Modrīte Johansone
 • Daiga Krūmiņa

 

 

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija