Latviešu  English

2020.gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2020.gadā


Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 6.panta sestajai daļai.

 

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu (turpmāk – zvērināti revidenti) profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.


LZRA īsteno zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Revīzijas pakalpojumu likumā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu vai darbības apturēšanu zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu, anulēšanu un darbības apturēšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto un regulāri atjauno Latvijas Zvērinātu revidentu reģistru un Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, un kontrolē ētikas un kvalitātes normu ievērošanu gan zvērinātu revidentu, gan zvērinātu revidentu komercsabiedrību darbībā. Sadarbībā ar Finanšu ministriju LZRA kārto un regulāri atjauno Trešo valstu revidentu un Trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistru. 2020.gadā šajā reģistrā netika veikts neviens ieraksts.


2020.gadā LZRA pārstāvēja 173 zvērinātu revidentu un 117 zvērinātu revidentu komercsabiedrību intereses (skaits norādīts uz 2020.gada 31.decembri), nodrošinot LZRA biedrus ar Starptautisko revīzijas standartu tulkojumiem, palīgmateriāliem revīzijām un citu informatīvo materiālu.

 

2020.gadā LZRA izsniedza 5 zvērinātu revidentu sertifikātus un 3 zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences, kā arī anulēja 5 zvērinātu revidentu sertifikātus un 3 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences. Turklāt aizvadītajā gadā LZRA izskatīja 9 Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu iesniegumus ar lūgumu atzīt trīs gadu pieredzi revīzijas darbā un atļaut kārtot zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, un visu pretendentu pieredzi atzina par atbilstošu zvērināta revidenta kvalifikācijai un atļāva kārtot eksāmenus.

 


LZRA 2020.gadā ir notikušas:

-         3 biedru kopsapulces;

-         1 vasaras konference;

-         11 valdes sēdes un 21 valdes elektroniskais balsojums;

-         5 pastāvīgo komiteju (Eksaminācijas, Ētikas, Izglītības, Kvalitātes un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas un sankciju ievērošanas normatīvo aktu izpildes uzraudzības) sēdes un elektroniskie balsojumi.

 

2020.gadā tika turpināta sadarbība ar LZRA uzraudzības institūciju – Finanšu ministriju, kā arī ar citām valsts institūcijām: Revīzijas konsultatīvo padomi, Valsts kasi, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts kontroli, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Finanšu izlūkošanas dienestu. Lai tiešsaistes režīmā nodrošinātu iespēju LZRA veikt pārbaudes par zvērinātu revidentu pretendentu un zvērinātu revidentu atbilstību Revīzijas pakalpojumu likuma 9.panta 2., 3., 4. un 5.punkta prasībām, 2020.gadā LZRA noslēdza starpresoru vienošanos ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru. Savukārt, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību izpildi, LZRA un Valsts ieņēmumu dienests noslēdza Sadarbības līgumu.

 

LZRA valdes un pastāvīgo komiteju locekļi un citi LZRA biedri 2020.gadā piedalījās un sniedza priekšlikumus:

1) Finanšu ministrijas organizētajās darba grupās jauna likumprojekta “Par grāmatvedību” izstrādē, spēkā esošā likuma “Par grāmatvedību” grozījumu izstrādē, likumprojekta “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” un likumprojekta “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” starpinstitūciju saskaņošanas sēdēs;

2) Tieslietu ministrijas organizētajā darba grupā par Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādi;

3) Ekonomikas ministrijas organizētajā darba grupā, lai nodrošinātu aktuālas informācijas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu zvērināta revidenta profesijā Latvijā, pretendentiem, kas vēlas strādāt zvērināta revidenta profesijā Latvijā, izvirzītajām prasībām un informācijas par procedūru ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ievietošanu portālā latvija.lv;

4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas organizētajā darba grupā par ieguldītāju interešu aizsardzību, ja akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, persona iegūst kontroli, vai akcijas izslēdz no regulētā tirgus vai kontrolējošā persona iegūst vismaz 90 % no akciju sabiedrības balsstiesībām, kā arī darba grupā par Segto obligāciju likumprojektu un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem;

5) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai par pašvaldību finanses regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un pašvaldību un to iestāžu finanšu pārskatu revīzijām.

 

Pēc minēto projektu izskatīšanas starpinstitūciju sanāksmēs, LZRA pārstāvji aktīvi pārstāvēja LZRA intereses arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, Juridiskajā komisijā, Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijā un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā.

 

2020.gadā notika viena zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija, kurā piedalījās 32 zvērinātu revidentu pretendenti, no tiem 9 pretendenti eksāmenus kārtoja pirmo reizi.

 

Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto 5 kvalifikācijas eksāmeni:

- Revīzija;

- Grāmatvedība;

- Nodokļi un nodevas;

- Tiesības;

- Biznesa vadība.

 

Katra eksāmena pieņemšanai LZRA Eksaminācijas komitejas izveido Eksaminācijas komisiju trīs līdz četru locekļu sastāvā. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir zvērināti revidenti un LZRA pieaicināti nozaru (jomu) speciālisti.

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatīšanos un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus, LZRA uz nenoteiktu laiku atlika eksāmena “Biznesa vadība” organizēšanu. Līdz ar to 2020.gada kvalifikācijas eksāmenu sesija vēl nav noslēgusies un tālākā statistika tiek sniegta par 4 kvalifikācijas eksāmeniem. Katru zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtoja vidēji 14 pretendenti. Sesijas laikā tika pieņemti un izlaboti 55 eksāmena darbi. Lai eksāmena darbs būtu sekmīgi nokārtots, nepieciešams iegūt 70 punktus no 100 iespējamiem. 2020.gada sesijā ar 70 un vairāk punktiem tika novērtēti 29 no 55 iesniegtajiem darbiem.

 

Saskaņā ar Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumā noteikto, zvērināta revidenta pretendentam ir tiesības iepazīties ar sava zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena vērtējumu un iesniegt pamatotu sūdzību LZRA Eksaminācijas komitejas priekšsēdētājam viena mēneša laikā no dienas, kad pretendents ir saņēmis eksāmena komisijas paziņojumu par eksāmena rezultātiem. Šo iespēju – atkārtoti izvērtēt 2020.gada eksāmena darbus – izmantoja 2 pretendenti.

 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma prasībām 2020.gadā tika veiktas kārtējās kvalitātes kontroles pārbaudes 24 zvērinātu revidentu praksēs. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, liela daļa no kvalitātes kontrolieru veiktajām pārbaudēm tika veiktas attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu piedāvātās iespējas. Tomēr attālinātu pārbaužu veikšana ir pagarinājusi pārbaužu rezultātu saskaņošanas laiku starp pārbaudāmo praksi un kontrolieriem, tādēļ 5 praksēm veikto pārbaužu rezultāti vēl nav apstiprināti. Ar LZRA Kvalitātes komitejas Ziņojumu par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontrolēm LZRA biedru praksēs 2020.gadā var iepazīties LZRA mājas lapā http://www.lzra.lv/kvalitates-kontroles-jautajumi.html. Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām LZRA pārbauda specializētajās AML/TF/PF pārbaudēs.

 

2020.gadā LZRA ir piemērojusi disciplinārsodu vienam zvērinātam revidentam: izteikts brīdinājums disciplinārlietā, kas tika ierosināta pēc LZRA iniciatīvas par Revīzijas pakalpojuma likuma 28.panta pirmās daļas prasību neievērošanu.

 

Atbilstoši 7.Starptautisko grāmatvežu profesionālās izglītības standartam zvērinātu revidentu izglītības turpināšana tiek veikta, pamatojoties uz ieguldījuma pieeju, nosakot nemainīgu mācību aktivitāšu apjomu, kas tiek uzskatīts par atbilstošu, lai attīstītu un pilnveidotu kompetenci. Saskaņā ar LZRA 2018.gada 19.decembra kopsapulcē apstiprināto Nolikumu par zvērinātu revidentu obligāto apmācību un ņemot vērā nepieciešamību uzturēt zvērinātu revidentu kompetenci tādā līmenī, lai atbilstoši sniegtu revīzijas pakalpojumus, katram zvērinātam revidentam obligāti jāiziet ne mazāk kā 30 akadēmiskās stundas ilga apmācība gadā (apmācību procesa stundas revīzijas, nodokļu, grāmatvedības, biznesa vadības un tiesību nozarēs), bet ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas – trīs sezonu ciklā. Šo procesu kontrolē un pārbauda LZRA Izglītības komiteja, kas sadarbībā ar LZRA Izglītības centru veido apmācību programmas.

 

Saskaņā ar LZRA statūtiem, administratīvos aktus LZRA vārdā izdod LZRA izpilddirektors, kura lēmumus var pārsūdzēt Finanšu ministrijā. 2020.gadā ir izdoti 48 administratīvie akti, no kuriem neviens nav pārsūdzēts.

 

Nozīmīgākie LZRA uzdevumi 2021.gadā

 

Pildīt Revīzijas pakalpojumu likumā LZRA noteikto pienākumu nodrošināt profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanu un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedru profesionālās darbības uzraudzību.

 

Turpināt sniegt priekšlikumus Finanšu ministrijai jaunajam revīzijas pakalpojumu regulējumam Latvijā un sekmēt Direktīvas 2014/56/ES prasību ieviešanu Latvijā, aicinot pilnveidot Revīzijas pakalpojumu likuma normas.

 

Sadarbībā ar citām asociācijām veicināt finanšu pārskatu sistēmas uzlabošanu Latvijas Republikā.

 

Organizēt diskusijas ar sabiedriskajām organizācijām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju un citām organizācijām par revīzijas un uzskaites jautājumiem un to nozīmi ekonomikas attīstībā.

 

Sekot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajam revīziju un citu saistītu pakalpojumu normatīvajam regulējumam, nodrošināt tā tulkojumu un izvietošanu LZRA mājas lapā.

 

Veicināt LZRA biedru tālākizglītības iespējas, organizējot regulārus profesionālos seminārus un lekcijas. Sekmēt Latvijas zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.

 

Veikt Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu sagatavošanu eksāmeniem un to eksaminēšanu. Sadarboties ar Finanšu ministriju zvērinātu revidentu sertificēšanas un zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanas jautājumos.

 

Pilnveidot LZRA kvalitātes kontroles sistēmu. Turpināt sadarbību ar Finanšu ministriju, kas nodrošina revīzijas profesijas publisko pārraudzību.

 

Uzlabot sadarbību ar Valsts kontroli pašvaldību un valsts kapitālsabiedrību revīzijas jautājumos.

 

Sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm un ārvalstu un starptautiskām profesionālām institūcijām.

 

Turpināt skaidrot sabiedrībai zvērinātu revidentu profesijas nozīmi un ieguldījumu Latvijas Republikas attīstībā.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija