Latviešu  English

2019.gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2019. gadā


Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 6. panta sestajai daļai.

 

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.

LZRA īsteno Latvijas zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Latvijas Republikas likumā Revīzijas pakalpojumu likums noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu Latvijas zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto Latvijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, kontrolē revidentu ētikas un kvalitātes normu ievērošanu.

2019. gadā LZRA pārstāvēja 173 Latvijas zvērinātu revidentu un 117 zvērinātu revidentu komercsabiedrību intereses (skaits norādīts uz 2019. gada beigām), nodrošinot LZRA biedrus ar Starptautisko revīzijas standartu tulkojumiem, palīgmateriāliem revīzijām un citu informatīvo materiālu.

 

2019. gadā LZRA izsniedza 5 zvērinātu revidentu sertifikātus un 4 zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences, kā arī anulēja 3 zvērinātu revidentu sertifikātus un 12 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences. Turklāt aizvadītajā gadā LZRA izskatīja 9 Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu iesniegumus ar lūgumu atzīt trīs gadu pieredzi revīzijas darbā un visu pretendentu pieredzi atzina par atbilstošu zvērināta revidenta kvalifikācijai.


LZRA 2019. gadā ir notikušas:

-            3 biedru kopsapulces;

-            1 vasaras konference;

-            13 valdes sēdes.

 

2019. gadā tika turpināta sadarbība ar LZRA uzraudzības institūciju – Finanšu ministriju – un Revīzijas konsultatīvo padomi, Valsts kasi, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts kontroli un Finanšu izlūkošanas dienestu.

 

LZRA valdes priekšsēdētāja S. Vilcāne, valdes locekļi un citi LZRA biedri 2019. gadā piedalījās un sniedza priekšlikumus Finanšu ministrijas organizētajā darba grupā jauna likuma “Par grāmatvedību” izstrādē un likumprojekta “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” starpinstitūciju saskaņošanas sēdēs.

 

2019. gadā notika viena zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija, kurā piedalījās 30 zvērinātu revidentu pretendenti, no tiem 8 pretendenti eksāmenus kārtoja pirmo reizi.

 

Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto 5 kvalifikācijas eksāmeni:

- Revīzija;

- Grāmatvedība;

- Nodokļi un nodevas;

- Tiesības;

- Biznesa vadība.

 

Katra eksāmena pieņemšanai LZRA Eksaminācijas komitejas izveido Eksaminācijas komisiju trīs līdz četru locekļu sastāvā. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir zvērināti revidenti un LZRA pieaicināti nozaru (jomu) speciālisti.

 

2019. gadā katru zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtoja vidēji 12 pretendenti. Sesijas laikā tika pieņemti un izlaboti 60 eksāmena darbi. Lai eksāmena darbs būtu sekmīgi nokārtots, nepieciešams iegūt 70 punktus no 100 iespējamiem. 2019. gada sesijā ar 70 un vairāk punktiem tika novērtēti 29 no 60 iesniegtajiem darbiem.

 

Saskaņā ar Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumā noteikto, zvērināta revidenta pretendentam ir tiesības iepazīties ar sava zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena vērtējumu un iesniegt pamatotu sūdzību LZRA Eksaminācijas komitejas priekšsēdētājam viena mēneša laikā no dienas, kad pretendents ir saņēmis eksāmena komisijas paziņojumu par eksāmena rezultātiem. Šo iespēju – atkārtoti izvērtēt 2019.gada eksāmena darbus – izmantoja viens pretendents.

 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma prasībām 2019. gadā tika veiktas kārtējās kvalitātes kontroles pārbaudes 19 zvērinātu revidentu praksēs. Ar LZRA Kvalitātes komitejas Ziņojumu par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontrolēm LZRA biedru praksēs 2019. gadā var iepazīties LZRA mājas lapā http://www.lzra.lv/kvalitates-kontroles-jautajumi.html.

 

2019. gadā LZRA ir piemērojusi disciplinārsodu vienam zvērinātam revidentam: izteikts brīdinājums disciplinārlietā, kas tika ierosināta, pamatojoties uz LZRA iesniegto sūdzību par zvērināta revidenta darbu.

 

Atbilstoši 7. Starptautisko grāmatvežu profesionālās izglītības standartam zvērinātu revidentu izglītības turpināšana tiek veikta, pamatojoties uz ieguldījuma pieeju, nosakot nemainīgu mācību aktivitāšu apjomu, kas tiek uzskatīts par atbilstošu, lai attīstītu un pilnveidotu kompetenci. Saskaņā ar LZRA 2018. gada 19. decembra kopsapulcē apstiprināto Nolikumu par zvērinātu revidentu obligāto apmācību un ņemot vērā nepieciešamību uzturēt zvērinātu revidentu kompetenci tādā līmenī, lai atbilstoši sniegtu revīzijas pakalpojumus, katram zvērinātam revidentam obligāti jāiziet ne mazāk kā 30 akadēmiskās stundas ilga apmācība gadā (apmācību procesa stundas revīzijas, nodokļu, grāmatvedības, biznesa vadības un tiesību nozarēs), bet ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas – trīs sezonu ciklā. Šo procesu kontrolē un pārbauda LZRA Izglītības komiteja, kas sadarbībā ar LZRA Izglītības centru veido apmācību programmas.

 

Nozīmīgākie LZRA uzdevumi 2019. gadā

 

Pildīt Latvijas Republikas likumā “Revīzijas pakalpojumu likums” LZRA noteikto pienākumu nodrošināt profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanu un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedru profesionālās darbības uzraudzību.

 

Turpināt sniegt priekšlikumus Finanšu ministrijai jaunajam revīzijas pakalpojumu regulējumam Latvijā un sekmēt Direktīvas 2014/56/ES prasību ieviešanu Latvijā, aicinot pilnveidot likuma “Revīzijas pakalpojumu likums” normas.

 

Sadarbībā ar citām asociācijām veicināt finanšu pārskatu sistēmas uzlabošanu Latvijas Republikā.

 

Organizēt diskusijas ar sabiedriskajām organizācijām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju un citām organizācijām par revīzijas un uzskaites jautājumiem un to nozīmi ekonomikas attīstībā.

 

Sekot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajam revīziju un citu saistītu pakalpojumu normatīvajam regulējumam, nodrošināt tā tulkojumu un izvietošanu LZRA mājas lapā.

 

Veicināt LZRA biedru tālākizglītības iespējas, organizējot regulārus profesionālos seminārus un lekcijas. Sekmēt Latvijas zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.

 

Veikt Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu sagatavošanu eksāmeniem un to eksaminēšanu. Sadarboties ar Finanšu ministriju zvērinātu revidentu sertificēšanas un zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanas jautājumos.

 

Pilnveidot kvalitātes kontroli Latvijas zvērinātu revidentu prakses vietās. Turpināt sadarbību ar Finanšu ministriju, kas nodrošina revīzijas profesijas publisko pārraudzību.

 

Uzlabot sadarbību ar Valsts kontroli pašvaldību un valsts kapitālsabiedrību revīzijas jautājumos.

 

Sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm un ārvalstu un starptautiskām profesionālām institūcijām.

 

Turpināt skaidrot sabiedrībai zvērinātu revidentu profesijas nozīmi un ieguldījumu Latvijas Republikas attīstībā.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija