Latviešu  English

LZRA jubilejas pasākums

LZRA valdes priekšsēdētājas Sandras Vilcānes uzruna zvērinātiem revidentiem un viesiem LZRA jubilejas pasākumā 2014.gada 11.decembrī Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”

Zvērināta revidenta dzīves mērķis nav vienmēr pierādīt savu taisnību, tamdēļ uzvarēt. Tas ir augt pašam un dalīties ar savām zināšanām, profesionālo pieredzi, sniegt padomus un konsultēt tos, kuriem tas ir nepieciešams. Ar finanšu pārskatu revīzijas veikšanu, gan privātā, gan publiskā sektorā mēs varēsim ar iegūtiem novērojumiem, secinājumiem arī turpmāk sniegt savus priekšlikumus, lai pilnveidotu normatīvos dokumentus un sakārtotu tās finanšu uzskaites jomas, kurās ir vai bija radies  pārpratums, vai pazudis skaidrais priekštats par procesa būtību…

Reizi gadā pienāk laiks atskatīties uz dzīvē un darbā paveikto un analizēt sasniegtos rezultātus, gan priekš sevis, gan priekš klientiem, lai nospraustu atkal jaunus mērķus un uzdevumus, kā arī rast jaunus risinājums, lai pilnveidotu finanšu uzskaites un revīzijas sistēmu valstī.

Mūsu profesija - zvērināts  revidents - nevarēja un nevar pastāvēt bez nemitīgas mācīšanās un sevis tālāk izglītošanas. Šodien vēlos teikt paldies mūsu skolotājiem, pasniedzējiem, kuru misija bija deviņdesmito gadu sākumā Latvijā nodot savas zināšanas mums, nākamajiem revidentiem. Es vēlos pateikt paldies mūsu pirmajiem  pasniedzējiem, kuri vairs nav starp mums, kuri organizēja vairākas zvērinātu revidentu pretendentu apmācības programmas: prof. Jānim Benzem un Ernestam Vēveram, Silvijai Dreimanei, Elgai Bernānei, Veltai Dziļumai, Irinai Saksaganskai un trimdas latviešiem Paulim Krūmiņam no Austrālijas, Astrīdai Jansonei no Kanādas, kuri bija ieguvuši savu profesionālo revidenta pieredzi, strādājot starptautiskajos auditoru uzņēmumos, un dalījās ar to pie mums Latvijā. Ar viņu palīdzību tika tulkoti un skaidroti Starptautiskie revīzijas standarti.

Mēs nevarējām un nevaram pastāvēt bez sava likuma "Par zvērinātiem revidentiem", kas deleģē mums tiesības un reglamentē mūsu darbību Latvijā. Liels paldies mūsu Goda biedrei, bijušai Finanšu ministrijas valsts sekretārei Valentīnai Andrejevai  un zvērinātam revidentam Dainim Muciņam, kuri tajā laikā bija atbildīgi par finanšu uzskaites politiku un metodoloģiju Latvijā. Paldies Jums par sapratni un lielo atbalstu, darbu, kas bija ieguldīts, lai valdībā un Saeimā tiktu pieņemti vairāki likumi, kuros ir skaidri ir definēta zvērinātu revidentu nozīme, loma un revīzija.

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas dibināšanā piedalījās vairāk kā 70 biedri, kuri jau bija saņēmuši profesionālos revidenta sertifikātus un Finanšu ministrijā nodevuši zvērināta revidenta zvērestu. No viņu vidus šodien vēlos izcelt un pateikt paldies tiem visaktīvākajiem revidentiem, kuri bija kopā ar mani pašā sākumā, kad radās ideja par Asociācijas nepieciešamību un dibināšanu, un ir aktīvi arī vēl šodien, kuri, nežēlojot savu brīvo laiku un resursus, nesavtīgi strādāja pie Asociācijas normatīvo dokumentu tapšanas - Statūtu un komiteju nolikumu un dibināšanas plāna izstrādāšanas. Paldies valdes priekšsēdētājas vietniecei Ingrīdai  Latimirai, lūdzu saņemt pateicības rakstu un ziedus. Paldies zvērinātai revidentei, juristei Anitai Kursītei par aktīvu darbu mūsu normatīvo aktu sagatavošanā un sniegtiem vērtīgiem un kompetenti sagatavotiem konstruktīviem priekšlikumiem. Paldies Dainim Muciņam, Vijai Jakānei, Ērikam Brīvmanim un Igoram Ludboržam, kurš šobrīd strādā Eiropas Revīzijas palātā.

Paldies SIA “Grāmatvedis” visam kolektīvam, kas tajā laikā organizēja pirmo zvērinātu revidentu pretendentu, pirmo simts Valsts kontroles revidentu un vairākiem simtu grāmatvežu apmācības kursus atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas un grāmatvedības standartiem.

Paldies Jums, visiem biedriem, Asociācijas dibinātājiem! Mūsu skaits no dibināšanas brīža ir dubultojies, mēs tagad esam 168 biedri, tas liecina, ka mūsu profesija ir nepieciešama, atbildīga un valstiski nozīmīga. Par mūsu profesiju var teikt, kā tā ir arī ģimenes tradīciju lieta, kad mūsu bērni sākumā vēro, ko dara vecāki un vēlāk arī viņi ņem aktīvu līdzdalību kā revidenta palīgi un kļūst paši par zvērinātajiem revidentiem. Lūdzu ar aplausiem apsveiksim Aivara un Kaspara Rutka ģimeni, Vairas Šķibeles ģimeni, Nelijas Pagrabnieces ģimenei un Nelli Jermoļickas ģimeni.

Šos 20 gadus Asociāciju secīgi ir vadījuši no mūsu vidus ievēlēti pieci valdes priekšsēdētāji. Viņu vadībā mēs pakāpeniski tikām starptautiski atzīti kā vienu no profesionālām organizācijām Baltijas valstīs un tagad jau Eiropā, kurai ir izvirzīti vairāki mērķi profesijas pašpārvaldē un tie sekmīgi tiek realizēti. Mūsu asociācijas priekšsēdētāji ir bijuši:

Ēriks Brīvmanis, Sandra Vilcāne, Kristīne Potapoviča, Diāna  Krišjāne, Lolita Čapkeviča, kuriem savā un valdes vārdā vēlos pateikt lielu paldies par  paveikto darbu!

Ir vērts ieklausīties kāda autora teiktajā: “Katru cilvēku, kam ir liela pieredze, ir vērts uzklausīt, atdarināt un mēģināt iegūt par draugu!”

“Drauga galvenais uzdevums ir būt tavā pusē, kad tev klājas slikti. Gandrīz visi būs tavā pusē, kad tev klāsies labi!”

Ar šiem patiesiem vārdiem vēlos teikt paldies Jums, kolēģi, par šiem divdesmit gadiem, kopā strādājot valdēs, komitejās, dažādās darba grupās. Kopā pavadīts liels laika periods, organizējot mūsu asociācijās dzīvi, tulkojot un adaptējot Starptautiskos revīzijas un grāmatvedības standartus, tulkojot publiskā sektora starptautiskos finanšu pārskatu standartus, izstrādājot 11 Latvijas grāmatvedības standartus un citus normatīvos aktus, kas reglamentē finanšu uzskaiti privātā un publiskā sektorā, sniedzot komentārus par nodokļu uzskaiti, kopīgi sagatavojot informāciju un atbildot uz jautājumiem, kas skar revīzijas sistēmu valstī.

Paldies mūsu  sadarbības partneriem - Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai, Valsts  kontrolei, Valsts ieņēmumu dienestam, Pašvaldību savienībai, LU, Rīgas Menedžeru skolai, Statistikas komitejai, Rūpniecības un tirdzniecības  kamerai, Darba devēju konfederācijai, žurnālam BILANCE, žurnālam I-finanses, Latvijas grāmatvežu asociācijai un ISO sertificēto grāmatvežu asociācijai un Nodokļu konsultantu asociācijai, Tieslietu ministrijai - paldies par sadarbību šajos divdesmit gados, par sniegto atbalstu mums dažādu svarīgu dzīves uzdevumu un likumprojektu realizācijā.

Mums, revidentiem, un mūsu sadarbības partneriem, klātesošajiem ir savi mērķi un uzdevumi to sasniegšanā, bet ir arī viens kopīgs mērķis tagad un nākotnē: strādāt sakārtotā finanšu uzskaites un revīzijas vidē un piedalīties tās pilnveidošanā. Tie, kuri tic mūsu profesionālām spējām, ne tikai pamudina mūs iesaistīties šajos vides pilnveidošanas procesos. Viņi rada mums vidi, kurā ir iespējas gūt panākumus! Prieks dzīvei ir draudzīgas attiecības ar līdzcilvēkiem, būt to pieņemtam, atbalstītam un novērtētam!

Revidenta vai cilvēka dzīve, ja tajā dienu no dienas nav vienu un to pašu cilvēku, nav satikti jauni cilvēki, kas mūs gaida, kam esam vajadzīgi mēs un kas ir vajadzīgi mums, lai cik bagāta un daudzveidīgā arī tā būtu, no cilvēciskā viedokļa vispār tā nav dzīve!

 

Aicinu sumināt LATVIJAS ZVERINĀTU REVIDENTU ASOCIĀCIJU divdesmit gadu JUBILEJĀ!  Lai mūsu mērķi vienmēr īstenojas!

 

LZRA valde izsaka pateicības par ilggadēju, radošu un nesavtīgu līdzdalību LZRA izvirzīto mērķu sasniegšanā, sniedzot savu ieguldījumu Latvijas revīzijas un finanšu sistēmas sakārtošanā un tās pilnveidošanā zvērinātiem revidentiem un sadarbības partneriem: Pateicības

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija