Latviešu  English

Par LZRA darbību mainīgajos ekonomiskajos apstākļos

Diānas Krišjānes, LZRA valdes priekšsēdētājas laika posmā no 2005.gada līdz 2008.gadam, atskats uz LZRA svarīgākajiem uzdevumiem šajā laikā un novēlējums kolēģiem jubilejā.

Dārgie kolēģi!

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un mēs kā tās biedri esam aizvadījuši 20 intensīva darba gadus. Šajā posmā mūsu profesija ir ievērojami mainījusies un attīstījusies gan Latvijas, gan arī plašākā mērogā. Mēs esam izveidojuši Latvijas mērogiem atbilstošu un efektīvu profesionālu pašpārvaldes institūciju. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija var lepoties arī ar savlaicīgi pareizi pieņemto ceļu: sniegt savus pakalpojumus saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Asociācija regulāri veikusi šo standartu tulkojumu un devusi iespēju tos izmantot gan saviem biedriem, gan pārējiem lietotājiem. Asociācija ir izrādījusi savu proaktīvo lomu Starptautisko finanšu pārskatu standartu tulkošanā un izmantošanā kā arī starptautisko publiskā sektora standartu tulkošanā un rekomendēšanā. Šīs asociācijas darbības ir bijušas tālredzīgas un pareizas. Mēs varam lepoties ar līdz šim paveikto.

Laiku, kad es pildīju man uzticētos LZRA valdes priekšsēdētājas pienākumus, var raksturot kā Latvijas ekonomikai sarežģītu un prasīgu, jo šis bija ekonomikā krīzes laiks. Tāpat šis laiks bija sarežģīts mums kā profesionāļiem risināmo jautājumu ziņā, pie tam krīze atstāja ietekmi uz mums arī finansiālā jomā, jo revidējamo uzņēmumu skaits strauji saruka. Uzņēmumu vēlme samazināt ar revīziju saistītās izmaksas ietekmēja revīzijas samaksu un līdz ar to kopumā revidentu komnercsabiedrību attīstību.

Man uzticēto pienākumu pildīšanas laiku vēlētos raksturot kā LZRA nākotnes stratēģijas pārskatīšanas laiku, laiku, kad tika veidotas attiecības ar Valsts kontroli, Valsts kasi, Finanšu ministriju,  FKTK, Rīgas fondu biržu, Grāmatvedības un citām asociācijām, tika veidots FM pārraudzības modelis. Tika piesaistīta pasaules bankas nauda izglītības gūšanai un zināšanu padziļināšanai. Šajā laikā tika uzsāktas plašākas diskusijas un pārdomas par profesiju kopumā. Tika izveidota profesionāļu darba grupa, kuras darba rezultātā Finanšu ministrijai tika iesniegti nozīmīgi priekšlikumi revīzijas un grāmatvedības profesijas sakārtošanai:

  • lūgt Finanšu ministrijas speciālistiem sadarbībā ar finanšu, grāmatvedības, t.sk. nodokļu un revīzijas, nozares profesionālajām organizācijām, izstrādāt finanšu, grāmatvedības, t.sk. nodokļu un revīzijas, nozares attīstības vīziju, līdzdarboties darba grupās un izteikt savu profesionālo viedokli un priekšlikumus;
  • lūgt Finanšu ministrijai izvērtēt nepieciešamību adaptēt vai apstiprināt lietošanai lieliem uzņēmumiem Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (IFRS), kurus izdod Starptautisko grāmatvedības standartu padome(IASB);
  • lūgt Finanšu ministrijai izvērtēt nepieciešamību adaptēt vai apstiprināt lietošanai IFRS mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (IFRS for SMEs);
  • lūgt pilnveidot profesijas „Grāmatvedis” izglītības standartu sistēmu, iekļaujot trešo, ceturto un piekto kvalifikācijas līmeni atkarībā no grāmatveža veicamiem uzdevumiem
  • lūgt nodrošināt grāmatvedības profesijas sakārtošanu, turpinot un attīstot grāmatvežu sertificēšanu, nosakot  prasības gan pamatizglītībai, gan turpmākai izglītībai un prakses uzturēšanai;
  • lūgt nodrošināt grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju licencēšanu, nosakot gan pienākumu, gan atbildības līmeni;
  • lūgt nodrošināt nodokļu konsultantu sertificēšanu;

gadījumā, ja grāmatvedības profesijas standartizācija un licencēšana tiek atlikta tālākā nākotnē, pārskata gada revīzija vai obligātās ierobežotās pārbaudes būtu jāpiemēro plašākai uzņēmumu grupai. Tādējādi tiktu samazināta ēnu ekonomika, būtu iespējams pārskatīt VID darba prioritātes, vairāk orientējoties uz preventīvām darbībām un individuālu darbu ar lielajiem nodokļu maksātājiem.

Joprojām ir vērojami nozīmīgi notikumi un pavērsieni globālajā kā arī Latvijas ekonomikā. Ekonomiskā krīze izrādījās krietni vērienīgāka un dziļāka nekā tas tika prognozēts sākotnēji, jo īpaši Latvijas mērogā.

Taču es vēlētos akcentēt arī mūsu profesijas īpašo nozīmi šodienas sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos, kad ticamas un kvalitatīvas finanšu informācijas nozīmīgums, būtiskums un pieejamība ir vēl svarīgāki nekā līdz šim. 

Es vēlētos veicināt mūs visus pievērst uzmanību un pārdomāt to, kā mēs visi kopā un katrs atsevišķi varētu palīdzēt un sniegt savu devumu arī turpmākājā ekonomikas atveseļošanā. Esmu pārliecināta, ka mēs to varam, gan veicot kvalitatīvi savu darbu, sniedzot revīzijas pakalpojumus, gan arī sniedzot vērtīgus padomus saviem klientiem, piedaloties likumdošanas izstrādes un izmaiņu procesos.

Ekonomiskā krīze būtiski ietekmē arī mūsu profesijas darbu, veidojot aktuālāku ētikas aspektu ievērošanu. Cienīsim sevi un viens otru, veicināsim augsta līmeņa ētikas principu ievērošanu savā darbībā. Tā ir sniegusi mums jaunas mācības un atziņas, izmantosim šīs jaunās zināšanas un pieredzi savā darbā, mācīsimies un veicināsim savus klientus mācīties no šīm atziņām.

Es novēlu visiem mums būt tālredzīgiem, mums jābūt paraugam profesionālajā un cilvēciskajā jomā. Vēlu Jums visiem saglabāt sevī vienkāršību, sirsnību, atklātību, degsmi darboties ne tikai savā bet arī profesijas un Latvijas valsts labā!

Vēlu Jums veiksmīgu un jaunām atziņām bagātīgu turpmāko darbu un attīstību!

Paldies!

 

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija