Latviešu  English

Nr. 136 Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasībām

Nr. 75 Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi

Nr. 525 Kārtība, kādā iesniedzami pieteikumi un citi dokumenti zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai un zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences saņemšanai

Nr. 536 Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi

Nr. 537 Noteikumi par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības reģistrācijas iesnieguma veidlapu paraugiem un atzinuma veidlapas paraugu par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības atbilstības...

Nr. 71 Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās

Nr. 547 Noteikumi par zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta – un zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu

Nr. 827 Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā

Nr. 188 Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā

Nr. 301 Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem

Nr. 375 Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība

Nr. 399 Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu

Nr. 583 Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta

Nr. 584 Kases operāciju uzskaites noteikumi

Nr. 585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju

Nr. 591 Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem

Nr. 775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi

Nr. 776 Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

Nr. 808 Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem

Nr. 928 Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem

Nr. 1031 Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Nr. 1032 Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju

Nr. 1486 Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija