Latviešu  English

2020.gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2020.gadā


Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 6.panta sestajai daļai.

 

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu (turpmāk – zvērināti revidenti) profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.


LZRA īsteno zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Revīzijas pakalpojumu likumā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu, anulēšanu vai darbības apturēšanu zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu, anulēšanu un darbības apturēšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto un regulāri atjauno Latvijas Zvērinātu revidentu reģistru un Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, un kontrolē ētikas un kvalitātes normu ievērošanu gan zvērinātu revidentu, gan zvērinātu revidentu komercsabiedrību darbībā. Sadarbībā ar Finanšu ministriju LZRA kārto un regulāri atjauno Trešo valstu revidentu un Trešo valstu revidentu komercsabiedrību reģistru. 2020.gadā šajā reģistrā netika veikts neviens ieraksts.


2020.gadā LZRA pārstāvēja 173 zvērinātu revidentu un 117 zvērinātu revidentu komercsabiedrību intereses (skaits norādīts uz 2020.gada 31.decembri), nodrošinot LZRA biedrus ar Starptautisko revīzijas standartu tulkojumiem, palīgmateriāliem revīzijām un citu informatīvo materiālu.

 

 

Lasīt tālāk ...

LZRA darbība 2020.gadā un darba plāns 2021.gadam

Skatīt prezentāciju: LZRA darbība 2020.gadā un darba plāns 2021.gadam

2019.gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2019. gadā


Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 6. panta sestajai daļai.

 

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.

LZRA īsteno Latvijas zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Latvijas Republikas likumā Revīzijas pakalpojumu likums noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu Latvijas zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto Latvijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, kontrolē revidentu ētikas un kvalitātes normu ievērošanu.

Lasīt tālāk ...

LZRA darbība 2019.gadā un darba plāns 2020.gadam

Skatīt: LZRA darbība 2019.gadā un darba plāns 2020.gadam

2018.gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2018. gadā

Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 6. panta sestajai daļai.

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.

LZRA īsteno Latvijas zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Latvijas Republikas likumā Revīzijas pakalpojumu likums noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu Latvijas zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto Latvijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, kontrolē revidentu ētikas un kvalitātes normu ievērošanu.

Lasīt tālāk ...

LZRA pārstāvju dalība dažādu institūciju organizētajās sanāksmēs 2018. gadā

LZRA pārstāvju dalība Saeimas komisiju sēdēs:

* Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija par likumprojektu «Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā» (A.Mihejeva, I.Krūmiņa)

* Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija un Juridiskā komisija par grozījumiem likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā» (A.Mihejeva, I.Krūmiņa)

* Publisko izdevumu un revīzijas komisija par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (S.Vilcāne, J.Mežiels, D.Cikmača, J.Andreimane)

* Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija par grozījumiem likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā» (S.Vilcāne, I.Latimira, I.Krūmiņa, A.Mihejeva) un par grozījumiem likumā «Par pašvaldībām» (S.Vilcāne, I.Krūmiņa)

 

Lasīt tālāk ...

LZRA 2018. gadā sagatavotie viedokļi par normatīvajiem aktiem

 

17.01.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim, Valsts kontrolierei un Finanšu ministrijas valsts sekretārei: Par grozījumiem likumā Par pašvaldībām

19.01.2018. Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamentam: Par grozījumiem Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"

29.01.2018. Finanšu ministrijas valsts sekretārei: Par likumprojektiem "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" un "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"

 

Lasīt tālāk ...

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontrole

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija