Latviešu  English

2017. gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2017. gadā


Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 6. panta sestajai daļai.

 

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.


LZRA īsteno Latvijas zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Latvijas Republikas likumā Revīzijas pakalpojumu likums noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu Latvijas zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto Latvijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, kontrolē revidentu ētikas un kvalitātes normu ievērošanu.

2017. gadā LZRA pārstāvēja 169 Latvijas zvērinātu revidentu un 129 zvērinātu revidentu komercsabiedrību intereses (skaits norādīts uz 2017. gada beigām), nodrošinot LZRA biedrus ar Starptautisko revīzijas standartu tulkojumiem, palīgmateriāliem revīzijām un citu informatīvo materiālu.

 

2017. gadā LZRA izsniedza 3 zvērinātu revidentu sertifikātus un vienu zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci, kā arī anulēja vienu zvērināta revidenta sertifikātu un 4 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences. Turklāt aizvadītajā gadā LZRA izskatīja 12 zvērinātu revidentu pretendentu iesniegumus ar lūgumu atzīt trīs gadu pieredzi revīzijas darbā un visu 12 pretendentu pieredzi atzina par atbilstošu zvērināta revidenta kvalifikācijai.


LZRA 2017. gadā ir notikušas:

- 2 biedru kopsapulces;

- 1 vasaras konference;

- 14 valdes sēdes.

 

2017. gadā tika turpināta sadarbība ar LZRA uzraudzības institūciju – Finanšu ministriju – un Revīzijas konsultatīvo padomi, Valsts kasi, Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts kontroli un LR Prokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu.

 

LZRA valdes priekšsēdētāja S. Vilcāne, valdes priekšsēdētājas vietniece A.Movsisjana un valdes locekļi L. Čapkeviča, J. Mežiels un K. Rutkis 2017. gadā piedalījās un sniedza priekšlikumus Finanšu ministrijas organizētajās darba grupās:

- par Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā;

- par izmaiņu izstrādāšanu likumā “Revīzijas pakalpojumu likums”.

 

2017. gadā notika viena zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija, kurā piedalījās 29 zvērinātu revidentu pretendenti, no tiem 10 pretendenti eksāmenus kārtoja pirmo reizi.

 

Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto 5 kvalifikācijas eksāmeni:

- Revīzija;

- Grāmatvedība;

- Nodokļi un nodevas;

- Tiesības;

- Biznesa vadība.

 

Katra eksāmena pieņemšanai LZRA Eksaminācijas komitejas izveido Eksaminācijas komisiju trīs līdz četru locekļu sastāvā. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir zvērināti revidenti un LZRA pieaicināti nozaru (jomu) speciālisti.

 

2017. gadā katru zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtoja vidēji 14 pretendenti. Sesijas laikā tika pieņemts un izlabots 71 eksāmena darbs. Lai eksāmena darbs būtu sekmīgi nokārtots, nepieciešams iegūt 70 punktus no 100 iespējamiem. 2017. gada sesijā ar 70 un vairāk punktiem tika novērtēti 36 no 71 iesniegtajiem darbiem.

 

Saskaņā ar LZRA 2017. gada 10. augusta kopsapulcē apstiprinātā Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumā noteikto, zvērināta revidenta pretendentam ir tiesības iepazīties ar sava zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena vērtējumu un iesniegt pamatotu sūdzību LZRA Eksaminācijas komitejas priekšsēdētājam viena mēneša laikā no dienas, kad pretendents ir saņēmis eksāmena komisijas paziņojumu par eksāmena rezultātiem. Šo iespēju - atkārtoti izvērtēt 2017. gada eksāmena darbus - izmantoja trīs pretendenti.

 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma prasībām 2017. gadā tika veiktas kvalitātes kontroles pārbaudes 8 zvērinātu revidentu praksēs, tostarp 6 zvērinātu revidentu praksēs, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū. Ar LZRA Kvalitātes komitejas Ziņojumu par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontrolēm LZRA biedru praksēs 2017. gadā var iepazīties LZRA mājas lapā http://www.lzra.lv/kvalitates-kontroles-jautajumi.html.

 

2017. gadā LZRA Ētikas komiteja ir piemērojusi disciplinārsodus 2 zvērinātiem revidentiem, t.sk.:

- izteikts viens brīdinājums par kvalitātes kontroles pārbaudes laikā konstatētajiem pārkāpumiem SRS piemērošanā;

- izteikts viens brīdinājums disciplinārlietā, kas tika ierosināta, pamatojoties uz LZRA iesniegto sūdzību par zvērināta revidenta darbu.

 

Atbilstoši 7. Starptautisko grāmatvežu profesionālās izglītības standartam zvērinātu revidentu izglītības turpināšana tiek veikta, pamatojoties uz ieguldījuma pieeju. Saskaņā ar LZRA 2017. gada 10. augusta kopsapulcē apstiprināto Nolikumu par zvērinātu revidentu obligāto apmācībuun ņemot vērā nepieciešamību uzturēt zvērinātu revidentu kompetenci tādā līmenī, lai atbilstoši sniegtu revīzijas pakalpojumus, katram zvērinātam revidentam obligāti jāiziet 30 akadēmiskās stundas ilga apmācība gadā (apmācību procesa stundas revīzijas, nodokļu, grāmatvedības, biznesa vadības, tiesību un ētikas nozarēs), bet ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas – trīs sezonu ciklā. Šo procesu kontrolē un pārbauda LZRA Izglītības komiteja, kas sadarbībā ar LZRA Izglītības centru veido apmācību programmas.

 

Nozīmīgākie LZRA uzdevumi 2018. gadā

Pildīt Latvijas Republikas likumā “Revīzijas pakalpojumu likums” LZRA noteikto pienākumu nodrošināt profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanu un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedru profesionālās darbības uzraudzību.

Turpināt sniegt priekšlikumus Finanšu ministrijai jaunajam revīzijas pakalpojumu regulējumam Latvijā un sekmēt Direktīvas 2014/56/ES prasību ieviešanu Latvijā, aicinot pilnveidot likuma “Revīzijas pakalpojumu likums” normas.

Sadarbībā ar citām asociācijām veicināt finanšu pārskatu sistēmas uzlabošanu Latvijas Republikā.

Organizēt diskusijas ar sabiedriskajām organizācijām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju un citām organizācijām par revīzijas un uzskaites jautājumiem un to nozīmi ekonomikas attīstībā.

Sekot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajam revīziju un citu saistītu pakalpojumu normatīvajam regulējumam, nodrošināt tā tulkojumu un izvietošanu LZRA mājas lapā.

Veicināt LZRA biedru tālākizglītības iespējas, organizējot regulārus profesionālos seminārus un lekcijas. Sekmēt Latvijas zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.

Veikt Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu sagatavošanu eksāmeniem un to eksaminēšanu. Sadarboties ar Finanšu ministriju zvērinātu revidentu sertificēšanas un zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanas jautājumos.

Pilnveidot kvalitātes kontroli Latvijas zvērinātu revidentu prakses vietās. Turpināt sadarbību ar Finanšu ministriju, kas nodrošina revīzijas profesijas publisko pārraudzību.

Uzlabot sadarbību ar Valsts kontroli pašvaldību un valsts kapitālsabiedrību revīzijas jautājumos.

Sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm un ārvalstu un starptautiskām profesionālām institūcijām.

Turpināt skaidrot sabiedrībai zvērinātu revidentu profesijas nozīmi un ieguldījumu Latvijas Republikas attīstībā.

 

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija