Latviešu  English

2016. gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2016. gadā


Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 6. panta sestajai daļai.

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.

LZRA īsteno Latvijas zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Latvijas Republikas likumā Revīzijas pakalpojumu likums noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu Latvijas zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto Latvijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, kontrolē revidentu ētikas un kvalitātes normu ievērošanu.


2016. gadā LZRA pārstāvēja 167 Latvijas zvērinātu revidentu un 132 zvērinātu revidentu komercsabiedrību intereses (skaits norādīts uz 2016. gada beigām), nodrošinot LZRA biedrus ar Starptautisko revīzijas standartu tulkojumiem, palīgmateriāliem revīzijām un citu informatīvo materiālu.

 

2016. gadā LZRA izsniedza 2 zvērinātu revidentu sertifikātus un 4 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences, kā arī anulēja 4 zvērinātu revidentu sertifikātus un 8 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences. Turklāt aizvadītajā gadā LZRA izskatīja 6 zvērinātu revidentu pretendentu iesniegumus ar lūgumu atzīt trīs gadu pieredzi revīzijas darbā un visu 6 pretendentu pieredzi atzina par atbilstošu zvērināta revidenta kvalifikācijai.


LZRA 2016. gadā ir notikušas:

-            2 biedru kopsapulces;

-            1 vasaras konference;

-            43 valdes sēdes (t.sk. 31 lēmuma pieņemšana, balsojot elektroniski).

 

2016. gadā tika turpināta sadarbība ar LZRA uzraudzības institūciju – Finanšu ministriju – un Revīzijas konsultatīvo padomi, Valsts kasi, Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts kontroli.

LZRA valdes priekšsēdētāja S. Vilcāne, valdes priekšsēdētājas vietniece I. Latimira un valdes locekļi L. Čapkeviča, A. Movsisjana, K. Rutkis un I. Liepiņa 2016. gadā piedalījās un sniedza priekšlikumus Finanšu ministrijas organizētajās darba grupās:

- par Jaunās Grāmatvedības direktīvas (2013/34/ES) normu pārņemšanu nacionālajos normatīvajos aktos, likumprojekta “Gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likums” un tam atbilstošo Ministru kabineta noteikumu izstrādāšanu;

- par Jaunās Revīzijas Direktīvas 2014/56/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās normu pārņemšanu nacionālajos normatīvajos aktos un izmaiņu izstrādāšanu likumā “Par zvērinātiem revidentiem”;

- Publisko iepirkumu likuma izstrādāšanā.

 

2016. gadā notika viena zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija, kurā piedalījās 22 zvērinātu revidentu pretendenti, no tiem 5 pretendenti eksāmenus kārtoja pirmo reizi.

Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto 5 kvalifikācijas eksāmeni:

- Revīzija;

- Grāmatvedība;

- Nodokļi;

- Tiesības;

- Biznesa vadība.

Katra eksāmena pieņemšanai LZRA Eksaminācijas komitejas izveido Eksaminācijas komisiju trīs līdz četru locekļu sastāvā. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir zvērināti revidenti un LZRA pieaicināti nozaru (jomu) speciālisti.

2016. gadā katru zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtoja vidēji 11 pretendenti. Sesijas laikā tika pieņemti un izlaboti 55 eksāmenu darbi. Lai eksāmena darbs būtu sekmīgi nokārtots, nepieciešams iegūt 70 punktus no 100 iespējamiem. 2016. gada sesijā ar 70 un vairāk punktiem tika novērtēti 24 no 55 iesniegtajiem darbiem.

Saskaņā ar LZRA 2006. gada 18. decembra kopsapulcē apstiprinātā Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumā noteikto, zvērināta revidenta pretendentam ir tiesības iepazīties ar sava zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena vērtējumu un iesniegt pamatotu sūdzību LZRA Eksaminācijas komitejas priekšsēdētājam viena mēneša laikā no dienas, kad pretendents ir saņēmis eksāmena komisijas paziņojumu par eksāmena rezultātiem. Šo iespēju - atkārtoti izvērtēt 2016.gada eksāmena darbus - neizmantoja neviens pretendents.

 

Atbilstoši likuma “Par zvērinātiem revidentiem” prasībām 2016. gadā tika veiktas kvalitātes kontroles pārbaudes 37 zvērinātu revidentu praksēs, tostarp 9 zvērinātu revidentu praksēs, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū. Ar LZRA Kvalitātes komitejas Ziņojumu par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontrolēm LZRA biedru praksēs 2016. gadā var iepazīties LZRA mājas lapā http://www.lzra.lv/kvalitates-kontroles-jautajumi.html.

 

Atbilstoši 7. Starptautisko grāmatvežu profesionālās izglītības standartam zvērinātu revidentu izglītības turpināšana tiek veikta, pamatojoties uz ieguldījuma pieeju. Saskaņā ar LZRA 2007. gada 17. septembrī kopsapulcē apstiprināto Nolikumu par zvērinātu revidentu obligāto apmācību un ņemot vērā nepieciešamību uzturēt zvērinātu revidentu kompetenci tādā līmenī, lai atbilstoši sniegtu revīzijas pakalpojumus, katram zvērinātam revidentam obligāti jāiziet 40 stundas ilga apmācība gadā (apmācību procesa stundas revīzijas, nodokļu, grāmatvedības, biznesa vadības, tiesību un ētikas nozarēs). Šo procesu kontrolē un pārbauda LZRA Izglītības komiteja, kas sadarbībā ar LZRA Izglītības centru veido apmācību programmas.

 

Nozīmīgākie LZRA uzdevumi 2017. gadā

Pildīt Latvijas Republikas likumā Revīzijas pakalpojumu likums LZRA noteikto pienākumu nodrošināt profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanu un LZRA biedru profesionālās darbības uzraudzību.

Turpināt sniegt priekšlikumus Finanšu ministrijai jaunajam revīzijas pakalpojumu regulējumam Latvijā un sekmēt Direktīvas 2014/56/ES  prasību ieviešanu Latvijā, aicinot pilnveidot Revīzijas pakalpojumu likuma normas.

Sadarbībā ar citām asociācijām veicināt finanšu pārskatu sistēmas uzlabošanu Latvijas Republikā.

Organizēt diskusijas ar sabiedriskajām organizācijām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Grāmatvežu asociāciju un citām organizācijām par revīzijas un uzskaites jautājumiem un to nozīmi ekonomikas attīstībā.

Sekot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajam revīziju un citu saistītu pakalpojumu normatīvajam regulējumam, nodrošināt tā tulkojumu un izvietošanu LZRA mājas lapā.

Veicināt LZRA biedru tālākizglītības iespējas, organizējot regulārus profesionālos seminārus un lekcijas. Sekmēt Latvijas zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.

Veikt Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu sagatavošanu eksāmeniem un to eksaminēšanu. Sadarboties ar Finanšu ministriju zvērinātu revidentu sertificēšanas un zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanas jautājumos.

Sekmēt no Šveices fonda “Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” finansēto aktivitāšu īstenošanu.

Pilnveidot kvalitātes kontroli Latvijas zvērinātu revidentu prakses vietās. Turpināt sadarbību ar Finanšu ministriju, kas nodrošina revīzijas profesijas publisko pārraudzību.

Uzlabot sadarbību ar Valsts kontroli pašvaldību un valsts kapitālsabiedrību revīzijas jautājumos.

Sadarboties ar citām valsts pārvaldes iestādēm un ārvalstu un starptautiskām profesionālām institūcijām.

Turpināt skaidrot sabiedrībai zvērinātu revidentu profesijas nozīmi un ieguldījumu Latvijas Republikas attīstībā.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija