Latviešu  English

2014. gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2014. gadā


Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši likuma “Par Zvērinātiem revidentiem” 6. panta sestajai daļai.

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.

LZRA īsteno Latvijas zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Latvijas Republikas likumā “Par zvērinātiem revidentiem” noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē Latvijas zvērinātu revidentu pretendentiem kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu Latvijas zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto Latvijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, kontrolē revidentu ētikas un kvalitātes normu ievērošanu.
2014. gadā LZRA pārstāvēja 170 Latvijas zvērinātu revidentu un 141 zvērinātu revidentu komercsabiedrību intereses (skaits norādīts uz 2014. gada beigām), nodrošinot LZRA biedrus ar Starptautisko revīzijas standartu tulkojumiem, palīgmateriāliem revīzijām un citu informatīvo materiālu.

2014. gadā LZRA izsniedza 3 zvērinātu revidentu sertifikātus un 3 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences, kā arī anulēja 4 zvērinātu revidentu sertifikātus un 2 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences. Turklāt aizvadītajā gadā LZRA izskatīja 6 zvērinātu revidentu pretendentu iesniegumus ar lūgumu atzīt trīs gadu pieredzi revīzijas darbā un visu 6 pretendentu pieredzi atzina par atbilstošu zvērināta revidenta kvalifikācijai.

LZRA 2014. gadā ir notikušas:

-            2 biedru kopsapulces;

-            1 vasaras konference;

-            24 valdes sēdes.

2014. gadā Latvijas zvērinātu revidentu profesiju Eiropas grāmatvežu federācijas sēdēs pārstāvēja LZRA valdes priekšsēdētājas vietniece Ingrīda Latimira.

LZRA biedru 2013. gada 12. decembra kopsapulcē notika LZRA valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka, valdes un komiteju locekļu un revīzijas komisijas vēlēšanas. Ievēlētā jaunā LZRA valde un komitejas darbu uzsāka 2014. gada 26. martā.

2014. gadā tika turpināta sadarbība ar LZRA uzraudzības institūciju – Finanšu ministriju – un Revīzijas konsultatīvo padomi, Valsts kasi, Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts kontroli.

LZRA valdes priekšsēdētāja Sandra Vilcāne, valdes priekšsēdētājas vietniece Ingrīda Latimira un valdes locekļi Lolita Čapkeviča, Armine Movsisjana, Kaspars Rutkis un Ieva Liepiņa 2014. gadā piedalījās un sniedza priekšlikumus Finanšu ministrijas darba grupās:

- par Jaunās Grāmatvedības direktīvas (2013/34/ES) normu pārņemšana nacionālajos normatīvajos aktos un likumprojekta “Gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likums” izstrādāšanu;

- par Jaunās Revīzijas Direktīvas 2014/56/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās normu pārņemšana nacionālajos normatīvajos aktos un izmaiņu izstrādāšanu Likumā par zvērinātiem revidentiem.

2014. gadā notika viena zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija, kurā piedalījās 21 zvērinātu revidentu pretendents, no tiem 7 pretendenti eksāmenus kārtoja pirmo reizi.

Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto 5 kvalifikācijas eksāmeni:

- Revīzija;

- Grāmatvedība;

- Nodokļi;

- Tiesības;

- Biznesa vadība.

Katra eksāmena pieņemšanai LZRA Eksaminācijas komitejas izveido Eksaminācijas komisiju trīs līdz četru locekļu sastāvā. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir zvērināti revidenti un LZRA pieaicināti nozaru (jomu) speciālisti.

2014. gadā katru zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtoja vidēji 9 pretendenti. Sesijas laikā tika pieņemti un izlaboti 47 eksāmenu darbi. Lai eksāmena darbs būtu sekmīgi nokārtots, nepieciešams iegūt 70 punktus no 100 iespējamiem. 2014. gada sesijā ar 70 un vairāk punktiem tika novērtēti 12 no 47 iesniegtajiem darbiem.

Saskaņā ar LZRA 2006. gada 18. decembra kopsapulcē apstiprinātā Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumā noteikto, zvērināta revidenta pretendentam ir tiesības iepazīties ar sava zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena vērtējumu un iesniegt pamatotu sūdzību LZRA Eksaminācijas komitejas priekšsēdētājam viena mēneša laikā no dienas, kad pretendents ir saņēmis eksāmena komisijas paziņojumu par eksāmena rezultātiem. Šo iespēju - atkārtoti izvērtēt 2014.gada eksāmena darbus - izmantoja viens pretendents par diviem eksāmena darbiem.

Atbilstoši likuma „Par zvērinātiem revidentiem” prasībām vienai piektdaļai no zvērinātu revidentu komercsabiedrībām 2014. gadā tika veikta kvalitātes kontrole un vienai trešdaļai to komercsabiedrību, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū. 64% no kvalitātes kontrolei pakļautajām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām ieguva vērtējumu A, 36% - vērtējumu B. Ar LZRA Kvalitātes komitejas Ziņojumu par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontrolēm LZRA biedru praksēs 2014. gadā var iepazīties LZRA mājas lapā http://www.lzra.lv/kvalitates-kontroles-jautajumi.html.

2014. gadā LZRA Ētikas komiteja ir piemērojusi disciplinārsodus 6 zvērinātiem revidentiem, t.sk.:

1)    izteikti 3 brīdinājumi. Divi brīdinājumi izteikti par konstatētajiem trūkumiem prakses iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmā un likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 42. panta prasību izpildes nenodrošināšanu. Savukārt trešais brīdinājums izteikts par Ētikas kodeksa 290.124 panta noteikumu pārkāpšanu, uzņemoties revīzijas pakalpojumu sniegšanu neatkarības apdraudējuma situācijā, kā arī ieteikt turpmāk rast iespēju izvairīties no šādu situāciju atkārtošanās;

2)    izteikti 2 rājieni par profesionālo standartu neievērošanu revīziju veikšanā un Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa 130. sadaļas 130.1 punkta (b) daļas pārkāpšanu, kas nosaka, ka atbilstoši profesionālas kompetences un pienācīgas rūpības principam profesionāls grāmatvedis ievēro šādas prasības: sniedzot profesionālus pakalpojumus, rīkoties ar pienācīgu rūpību atbilstoši spēkā esošajiem tehniskajiem un profesionālajiem standartiem. Abi Ētikas komitejas lēmumi par rājienu izteikšanu tika pārsūdzēti LZRA valdē un tika atcelti;

3)    anulēts viens zvērināta revidenta sertifikāts. Sertifikāts tika anulēts, izpildot likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 6. panta 3. punkta prasības un saskaņā ar likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 18. panta 2.2. punktu, kas nosaka, ka zvērināta revidenta sertifikātu anulē tām personām, kuras atkārtoti pārkāpušas šā likuma vai citu zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu un norādījumu, kā arī Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības vai nav ievērojušas profesionālās ētikas kodeksa normas vai kuru izdarītais pārkāpums vai uzlikto pienākumu nepildīšana nav savienojama ar zvērināta revidenta darbību.

Atbilstoši 7. Starptautisko grāmatvežu profesionālās izglītības standartam zvērinātu revidentu izglītības turpināšana tiek veikta, pamatojoties uz ieguldījuma pieeju. Saskaņā ar LZRA 2007. gada 17. septembrī kopsapulcē apstiprināto Nolikumu par zvērinātu revidentu obligāto apmācību un ņemot vērā nepieciešamību uzturēt zvērinātu revidentu kompetenci tādā līmenī, lai atbilstoši sniegtu revīzijas pakalpojumus, katram zvērinātam revidentam obligāti jāiziet 40 stundas ilga apmācība gadā (apmācību procesa stundas revīzijas, nodokļu, grāmatvedības, biznesa vadības, tiesību un ētikas nozarēs). Šo procesu kontrolē un pārbauda LZRA Izglītības komiteja, kas sadarbībā ar LZRA Izglītības centru veido apmācību programmas.

 

Nozīmīgākie LZRA uzdevumi 2015. gadā

Sadarbībā ar citām asociācijām veicināt Finanšu pārskatu sistēmas uzlabošanu Latvijas Republikā.

Izstrādāt priekšlikumus jaunajam Finanšu pārskatu regulējumam Latvijā un censties panākt to īstenošanu Finanšu ministrijas rīkotajās darba grupas sēdēs.

Turpināt skaidrot sabiedrībai zvērinātu revidentu profesijas nozīmi un ieguldījumu Latvijas Republikas attīstībā.

Organizēt diskusijas ar sabiedriskajām organizācijām, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Grāmatvežu asociāciju un citām organizācijām par revīzijas un uzskaites jautājumiem un to nozīmi ekonomikas attīstībā.

Sekot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajam revīziju un citu saistītu pakalpojumu normatīvajam regulējumam, nodrošināt tā tulkojumu un izvietošanu LZRA mājas lapā.

Veicināt LZRA biedru tālākizglītības iespējas, organizējot regulārus profesionālos seminārus un lekcijas.

Turpināt Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu eksaminēšanu un sertificēšanu.

Turpināt zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu.

Turpināt kvalitātes kontroli Latvijas zvērinātu revidentu prakses vietās.

Sekmēt Latvijas zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.

Turpināt sadarbību ar Finanšu ministriju, kas nodrošina revīzijas profesijas publisko pārraudzību.

Turpināt sadarbību ar citām valsts pārvaldes iestādēm un ārvalstu un starptautiskām profesionālām institūcijām.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija