Latviešu  English

2013. gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2013. gadā

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 6. panta sestajai daļai.

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.

LZRA īsteno Latvijas zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Latvijas Republikas likumā “Par zvērinātiem revidentiem” noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē Latvijas zvērinātu revidentu pretendentiem kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu Latvijas zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto Latvijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, kontrolē revidentu ētikas un kvalitātes normu ievērošanu.

2013. gadā LZRA pārstāvēja 171 Latvijas zvērinātu revidentu un 140 zvērinātu revidentu komercsabiedrību intereses (skaits norādīts uz 2013. gada beigām), nodrošinot LZRA biedrus ar Starptautisko revīzijas standartu tulkojumiem, palīgmateriāliem revīzijām un citu informatīvo materiālu.

2013. gadā LZRA izsniedza 7 zvērinātu revidentu sertifikātus un 7 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences, kā arī anulēja 3 zvērinātu revidentu sertifikātus un 10 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences. Turklāt aizvadītajā gadā LZRA izskatīja 9 zvērinātu revidentu pretendentu iesniegumus ar lūgumu atzīt trīs gadu pieredzi revīzijas darbā un visu 9 pretendentu pieredzi atzina par atbilstošu zvērināta revidenta kvalifikācijai.

LZRA 2013. gadā ir notikušas:
-    2 biedru kopsapulces;
-    1 vasaras konference;
-    19 valdes sēdes.

2013. gadā LZRA valdes priekšsēdētāja turpināja pastāvēt Latvijas zvērinātu revidentu profesiju Eiropas grāmatvežu federācijas sēdēs.

2013. gadā tika turpināta sadarbība ar LZRA uzraudzības institūciju – Finanšu ministriju – un Revīzijas konsultatīvo padomi, Valsts kasi un Valsts ieņēmumu dienestu.

2013. gada 22. oktobrī LZRA sadarbībā ar Valsts kontroli organizēja diskusiju par aktuāliem revīzijas jautājumiem valsts un pašvaldību iestādēs. Savukārt vasaras konferences programmā bija iekļauta vispusīga Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas informācija par Latvijas tautsaimniecības attīstību un virzību uz līdzdalību eiro zonā, kā arī tika izskatītas citas zvērinātu revidentu profesionālajai darbībai nozīmīgas aktualitātes.

2013. gadā notika viena zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija, kurā piedalījās 23 zvērinātu revidentu pretendenti, no tiem 8 pretendenti eksāmenus kārtoja pirmo reizi.

Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto 5 kvalifikācijas eksāmeni:
- Revīzija;
- Grāmatvedība;
- Nodokļi;
- Tiesības;
- Biznesa vadība.

Katra eksāmena pieņemšanai LZRA Eksaminācijas komitejas izveido Eksaminācijas komisiju trīs līdz piecu locekļu sastāvā. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir zvērināti revidenti un LZRA pieaicināti nozaru (jomu) speciālisti.

2013. gadā katru zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtoja vidēji 9 pretendenti. Sesijas laikā tika pieņemti un izlaboti 44 eksāmenu darbi. Lai eksāmena darbs būtu sekmīgi nokārtots, nepieciešams iegūt 70 punktus no 100 iespējamiem. 2013. gada sesijā ar 70 un vairāk punktiem tika novērtēti 17 no 44 iesniegtajiem darbiem.

Saskaņā ar LZRA 2006. gada 18. decembra kopsapulcē apstiprinātā Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumā noteikto, zvērināta revidenta pretendentam ir tiesības iepazīties ar sava zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena vērtējumu un iesniegt pamatotu sūdzību LZRA Eksaminācijas komitejas priekšsēdētājam viena mēneša laikā no dienas, kad pretendents ir saņēmis eksāmena komisijas paziņojumu par eksāmena rezultātiem. Šo iespēju - atkārtoti izvērtēt 2013. gada eksāmena darbus - izmantoja viens pretendents par vienu eksāmena darbu.

Atbilstoši likuma „Par zvērinātiem revidentiem” prasībām vienai piektdaļai no zvērinātu revidentu komercsabiedrībām 2013. gadā tika veikta kvalitātes kontrole un vienai trešdaļai to komercsabiedrību, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū. 60% no kvalitātes kontrolei pakļautajām zvērinātu revidentu komercsabiedrībām ieguva vērtējumu A, 37% - vērtējumu B, savukārt viena zvērinātu revidentu komercsabiedrības ieguva vērtējumu C. Pamatojoties uz Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles nolikumu, komercsabiedrībām, kuras ieguva vērtējumu C, ir paredzētas ārkārtas kvalitātes kontroles pārbaudes 2014. gadā. Ar LZRA Kvalitātes komitejas Ziņojumu par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontrolēm LZRA biedru praksēs 2013. gadā var iepazīties LZRA mājas lapā http://www.lzra.lv/kvalitates-kontroles-jautajumi.html.

2013. gadā LZRA Ētikas komiteja ir piemērojusi disciplinārsodus 7 zvērinātiem revidentiem, t.sk.:
1)    izteikti 2 brīdinājumi. Viens brīdinājums tika izteikts par profesionālo standartu neievērošanu revīziju veikšanā un Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa 130. sadaļas 130.1 punkta (b) daļas pārkāpšanu, kas nosaka, ka atbilstoši profesionālas kompetences un pienācīgas rūpības principam profesionāls grāmatvedis ievēro šādas prasības: sniedzot profesionālus pakalpojumus, rīkoties ar pienācīgu rūpību atbilstoši spēkā esošajiem tehniskajiem un profesionālajiem standartiem. Otrs brīdinājums tika izteikts par likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 26. panta pirmās un otrās daļas pārkāpumiem un Ētikas kodeksa 130.1 panta (b) daļas pārkāpumu un 150.1., 290.135., 290.140., 290.146., 290.148. panta pārkāpumiem;
2)    izteikts viens rājiens, kas saistīts ar likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 26.panta pirmās un otrās daļas pārkāpumiem un Ētikas kodeksa 130.1 panta (b) daļas pārkāpumu un 150.1., 290.135., 290.140., 290.146., 290.148. panta pārkāpumiem;
3)    apturēti 3 zvērinātu revidentu sertifikāti. Divos gadījumos izdarītie pārkāpumi bija saistīti ar atkārtotu profesionālo standartu neievērošanu revīziju veikšanā, kā rezultātā ir neapmierinošs kvalitātes kontroles pārbaudes vērtējums, un Ētikas kodeksa 130. sadaļas 130.1 punkta (b) daļas pārkāpšanu. Vienā gadījumā zvērināta revidenta sertifikāts tika apturēts par atkārtotu profesionālo standartu neievērošanu revīziju veikšanā, likuma "Par zvērinātiem revidentiem" 26. panta pirmās un otrās daļas pārkāpumiem un Ētikas kodeksa 130.1 panta (b) daļas pārkāpumu un 150.1., 290.135., 290.140., 290.146., 290.148. panta pārkāpumiem;
4)    anulēts viens zvērināta revidenta sertifikāts. Sertifikāts tika anulēts, izpildot likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 6. panta 3. punkta prasības un saskaņā ar likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 18. panta 2.2. punktu, kas nosaka, ka zvērināta revidenta sertifikātu anulē tām personām, kuras atkārtoti pārkāpušas šā likuma vai citu zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu un norādījumu, kā arī Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības vai nav ievērojušas profesionālās ētikas kodeksa normas vai kuru izdarītais pārkāpums vai uzlikto pienākumu nepildīšana nav savienojama ar zvērināta revidenta darbību.

Atbilstoši 7. Starptautisko grāmatvežu profesionālās izglītības standartam zvērinātu revidentu izglītības turpināšana tiek veikta, pamatojoties uz ieguldījuma pieeju. Saskaņā ar LZRA 2007. gada 17. septembrī kopsapulcē apstiprināto Nolikumu par zvērinātu revidentu obligāto apmācību un ņemot vērā nepieciešamību uzturēt zvērinātu revidentu kompetenci tādā līmenī, lai atbilstoši sniegtu revīzijas pakalpojumus, katram zvērinātam revidentam obligāti jāiziet 40 stundas ilga apmācība gadā (apmācību procesa stundas revīzijas, nodokļu, grāmatvedības, biznesa vadības, tiesību un ētikas nozarēs). Šo procesu kontrolē un pārbauda LZRA Izglītības komiteja, kas sadarbībā ar LZRA Izglītības centru veido apmācību programmas.

Nozīmīgākie LZRA uzdevumi 2014. gadā

Sadarbībā ar citām asociācijām veicināt Finanšu pārskatu sistēmas uzlabošanu Latvijas Republikā.
Izstrādāt priekšlikumus jaunajam Finanšu pārskatu regulējumam Latvijā un censties panākt to īstenošanu Finanšu ministrijas rīkotajās darba grupas sēdēs.
Turpināt skaidrot sabiedrībai zvērinātu revidentu profesijas nozīmi un ieguldījumu Latvijas Republikas attīstībā.
Organizēt diskusijas ar sabiedriskajām organizācijām Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Grāmatvežu asociāciju un citām organizācijām par revīzijas un uzskaites jautājumiem un to nozīmi ekonomikas attīstībā.
Sekot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajam revīziju un citu saistītu pakalpojumu normatīvajam regulējumam, nodrošināt tā tulkojumu un izvietošanu LZRA mājas lapā.
Veicināt LZRA biedru tālākizglītības iespējas, organizējot regulārus profesionālos seminārus un lekcijas.
Turpināt Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu eksaminēšanu un sertificēšanu.
Turpināt zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu.
Turpināt kvalitātes kontroli Latvijas zvērinātu revidentu prakses vietās.
Sekmēt Latvijas zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.
Turpināt sadarbību ar Finanšu ministriju, kas nodrošina revīzijas profesijas publisko pārraudzību.
Pilnveidot LZRA iekšējo normatīvo dokumentu bāzi.
Turpināt sadarbību ar citām valsts pārvaldes iestādēm un ārvalstu un starptautiskām profesionālām institūcijām.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija