Latviešu  English

2011. gads

Informācija par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību 2011. gadā

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (turpmāk tekstā – LZRA) ir sagatavojusi un publicē šo ziņojumu atbilstoši likuma “Par Zvērinātiem revidentiem” 6. panta sestajai daļai.

LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija, kurā pēc profesionālās darbības principiem apvienojušies visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas statūtos noteiktajā kārtībā uzņemti LZRA.

LZRA īsteno Latvijas zvērināto revidentu profesionālo pašpārvaldi, pārstāv un aizstāv savu biedru profesionālās intereses Latvijas Republikā un ārzemēs. LZRA darbība ir vērsta uz Latvijas Republikas likumā “Par zvērinātiem revidentiem” noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. LZRA organizē Latvijas zvērinātu revidentu pretendentiem kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu Latvijas zvērinātam revidentam, lemj par licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, kā arī kārto Latvijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru, kontrolē revidentu ētikas un kvalitātes normu ievērošanu.

2011. gadā LZRA pārstāvēja 169 Latvijas zvērinātu revidentu un 147 zvērinātu revidentu komercsabiedrību intereses (skaits norādīts uz 2011. gada beigām), nodrošinot LZRA biedrus ar Starptautisko revīzijas standartu tulkojumiem, palīgmateriāliem revīzijām un citu informatīvo materiālu.

2011. gadā LZRA izsniedza 4 zvērinātu revidentu sertifikātus un 5 zvērinātu revidentu komercsabiedrību licences, kā arī anulēja vienu zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci. Turklāt aizvadītajā gadā LZRA izskatīja 9 zvērinātu revidentu pretendentu iesniegumus ar lūgumu atzīt trīs gadu pieredzi revīzijas darbā un šo pretendentu pieredzi atzina par atbilstošu zvērināta revidenta kvalifikācijai.

LZRA 2011. gadā ir notikušas:

  • trīs biedru kopsapulces;
  • vasaras konference;
  • sešpadsmit valdes sēdes.

2010. gada 14. decembrī LZRA biedru kopsapulcē tika ievēlēta jauna LZRA valde un komitejas, kas savu darbu sāka 2011. gada 19. martā. LZRA biedru 2011. gada 16.maija ārkārtas kopsapulcē tika ievēlēta LZRA valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietniece.

2011. gadā LZRA valdes priekšsēdētāja turpināja pastāvēt Latvijas zvērinātu revidentu profesiju Eiropas grāmatvežu federācijas sēdēs.

Aizvadītajā gadā LZRA izstrādāja un apstiprināja „Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas budžeta vadības kārtību”, „Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas finanšu ieguldījumu izvietošanas politiku”, aktualizēja zvērinātu revidentu prakses darbības kvalitātes pārbaudes anketas.

Tika turpināta sadarbība ar uzraudzības institūciju (Finanšu ministriju) un Revīzijas konsultatīvo padomi, paplašinājās sadarbība ar Valsts kontroli, Valsts kasi un Valsts ieņēmumu dienestu.

Lai Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbībā tiktu iespējami vairāk iesaistīti biedri, 2011. gada 13. jūnijā uz valdes sēdes lēmuma pamata tika izveidota Revīzijas attīstības veicināšanas komisija (turpmāk tekstā – RAVK), kura paralēli citiem pienākumiem apkopo un prezentē informāciju, kas skar zvērinātu revidentu pakalpojumu nepieciešamību. RAVK 2011. gadā ir devis nozīmīgu ieguldījumu LZRA koncepcijas par revīzijas profesiju izstrādāšanā.

LZRA biedru viedokļu un pieredzes apmaiņai, 2011. gadā regulāri notika LZRA diskusiju kluba pasākumi, kuros biedriem bija iespēja apspriest revidentu profesijas aktualitātes.

2011. gadā notika viena zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu sesija, kurā piedalījās 28 zvērinātu revidentu pretendenti, no tiem 9 pretendenti eksāmenus kārtoja pirmo reizi. Zvērinātu revidentu pretendentiem ir sekmīgi jānokārto 5 kvalifikācijas eksāmeni:

  • Revīzija;
  • Grāmatvedība;
  • Nodokļi;
  • Tiesības;
  • Biznesa vadība.

Katra eksāmena pieņemšanai LZRA Eksaminācijas komitejas izveido Eksaminācijas komisiju trīs līdz piecu locekļu sastāvā. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir zvērināti revidenti un LZRA pieaicināti nozaru (jomu) speciālisti.

2011. gadā katru zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtoja vidēji 11 pretendenti. Sesijas laikā tika pieņemti un izlaboti 56 eksāmenu darbi. Lai eksāmena darbs būtu sekmīgi nokārtots, nepieciešams iegūt 70 punktus no 100 iespējamiem. 2011. gada sesijā ar 70 un vairāk punktiem tika novērtēti 23 no 56 iesniegtajiem darbiem.

Saskaņā ar LZRA 2006. gada 18. decembra kopsapulcē apstiprinātā Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumā noteikto, zvērināta revidenta pretendentam ir tiesības iepazīties ar sava zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena vērtējumu un iesniegt pamatotu sūdzību LZRA Eksaminācijas komitejas priekšsēdētājam viena mēneša laikā no dienas, kad pretendents ir saņēmis eksāmena komisijas paziņojumu par eksāmena rezultātiem. Šo iespēju - atkārtoti izvērtēt 2011. gada eksāmena darbus - izmantoja astoņi pretendenti par 8 eksāmenu darbiem.

Atbilstoši likuma „Par zvērinātiem revidentiem” prasībām vienai piektdaļai no zvērinātu revidentu komercsabiedrībām 2011. gadā tika veikta kvalitātes kontrole un vienai trešdaļai to komercsabiedrību, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū. Pamatojoties uz Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles nolikumu, komercsabiedrībām, kurām konstatēti trūkumi, ir paredzētas ārkārtas kvalitātes kontroles pārbaudes 2012. gadā. Ar LZRA Kvalitātes komitejas Ziņojumu par zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontrolēm LZRA biedru praksēs 2011. gadā var iepazīties LZRA mājas lapā http://www.lzra.lv/lv/kvalitate.

2011. gadā LZRA Ētikas komiteja ir piemērojusi disciplinārsodus 13 zvērinātiem revidentiem, t.sk.:
1)    izteikti 6 brīdinājumi, kas saistīti ar Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa 130. sadaļas 130.1 punkta (b) daļas pārkāpšanu, kas nosaka, ka atbilstoši profesionālas kompetences un pienācīgas rūpības principam profesionāls grāmatvedis ievēro šādas prasības: sniedzot profesionālus pakalpojumus, rīkoties ar pienācīgu rūpību atbilstoši spēkā esošajiem tehniskajiem un profesionālajiem standartiem;
2)    izteikti 5 rājieni, kas saistīti ar likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 33.1 pantā noteikto prasību pārkāpšanu un viens rājiens, kas saistīts ar atkārtotu profesionālo standartu neievērošanu revīziju veikšanā, kā rezultātā ir neapmierinošs kvalitātes kontroles pārbaudes vērtējums, un Ētikas kodeksa 130. sadaļas 130.1 punkta (b) daļas pārkāpšanu;
3)    apturēts viens zvērināta revidenta sertifikāts līdz 2011. gada 1. novembrim, kas saistīts ar regulāriem, būtiskiem trūkumiem revīzijas pakalpojumu kvalitātē. Sertifikāta darbība tika atjaunota 2011. gada 1. novembrī.

Atbilstoši 7. Starptautisko grāmatvežu profesionālās izglītības standartam zvērinātu revidentu izglītības turpināšana tiek veikta, pamatojoties uz ieguldījuma pieeju. Saskaņā ar LZRA 2007. gada 17. septembrī kopsapulcē apstiprināto Nolikumu par zvērinātu revidentu obligāto apmācību un ņemot vērā nepieciešamību uzturēt zvērinātu revidentu kompetenci tādā līmenī, lai atbilstoši sniegtu revīzijas pakalpojumus, katram zvērinātam revidentam obligāti jāiziet 40 stundas ilga apmācība gadā (apmācību procesa stundas revīzijas, nodokļu, grāmatvedības, biznesa vadības, tiesību un ētikas nozarēs). Šo procesu kontrolē un pārbauda LZRA Izglītības komiteja, kas sadarbībā ar LZRA Izglītības centru veido apmācību programmas.

2011. gadā Izglītības komiteja sagatavoja izmaiņas Nolikumā par zvērinātu revidentu obligāto apmācību, kas apstiprinātas LZRA valdē un nosūtītas saskaņošanai Finanšu ministrijā.

Nozīmīgākie LZRA uzdevumi 2012. gadā

Sadarbībā ar citām asociācijām un institūcijām veicināt Finanšu pārskatu sistēmas uzlabošanu Latvijas Republikā.
Skaidrot sabiedrībai Latvijas zvērinātu revidentu lomu un nozīmi uzņēmējdarbības vides Latvijas Republikā pilnveidošanā.
Turpināt Latvijas zvērinātu revidentu pretendentu eksaminēšanu un sertificēšanu.
Turpināt zvērinātu revidentu komercsabiedrību licencēšanu.
Turpināt kvalitātes kontroli Latvijas zvērinātu revidentu prakses vietās.
Sekmēt Latvijas zvērinātu revidentu kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.
Pārstrādāt  LZRA mājas lapu, modernizējot tās struktūru un informācijas meklēšanas iespējas.
Turpināt sadarbību ar Finanšu ministriju, kas veic LZRA valstisko uzraudzību.
Pilnveidot Latvijas Zvērinātu revidentu iekšējo normatīvo dokumentu bāzi – LZRA Statūtus, LZRA biedru kopsapulces sasaukšanas, norises un pārvaldes institūciju vēlēšanu nolikumu, Ētikas komitejas nolikumu, Kvalitātes komitejas nolikumu un Disciplinārlietu ierosināšanas, izskatīšanas un sodu piemērošanas nolikumu.
Turpināt sadarbību ar citām valsts pārvaldes iestādēm un ārvalstu un starptautiskām profesionālām institūcijām.
Turpināt piedalīties Latvijas Republikas finanšu pārskatu jomai saistošo normatīvo dokumentu izstrādē, sniedzot atzinumus, komentārus un LZRA viedokli par saskaņošanai atsūtītajiem normatīvo aktu projektiem.

Starptautiskās organizācijas:

Accountancy Europe  The International Federation of Accountants  Lietuvos auditorių rūmai  Audiitorkogu

Valsts institūcijas:

Grāmatvedības un revīzijas politika Valsts ieņēmumu dienests Finanšu un kapitāla tirgus komisija Valsts kaseValsts kontroleLatvijas Republikas Prokuratūra

Latvijas organizācijas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera    Latvijas Darba devēju konfederācija  
 

Sadarbības partneri:

logo4 Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija